Chceš sa stať členom Active life teamu?

ZAREGISTRUJ SA!

AKÉ TO MÁ VÝHODY?

 • Získaš zľavu alebo iný benefit na všetky veľké podujatia organizované Active life v roku 2024. Pre uplatnenie zľavy si povinný uviesť pri registrácii klub Active life team.
 • Bezplatné zázemie s úschovňou pre členov na podujatí – Medzinárodný maratón mieru 2024
 • Praktický Active life darček navyše /budeme posielať priebežne/
 • Člen Active life teamu môže byť členom Slovenského atletického zväzu
 

Členské sa platí na kalendárny rok, teda je platné do konca roka 2024.

KÓDEX člena Active life teamu:

 • Pri registrácii na súťažných i nesúťažných behoch uvádza v kolonke tímu – Active life team
 • Podporuje aktivity skupiny, zdieľa naše udalosti na sociálnych sieťach a motivuje ďalších ľudí k pohybu svojimi fotkami, pretože niekedy stačí fakt málo, aby sme nakopli ďalších ľudí z nášho okolia.
 • Hlási sa k skupine, označuje Active life – Facebook @active life alebo @active life skupina , Instagram @activelife_komunita #activelifepridajsaknam a šíri tak dobré meno našej komunity, pretože len komunita nás posúva ďalej  – pamätaj ako si začínal s nami TY a ako sa ti niekedy nechce, no navzájom sa povzbudíme.
 • Pomáha nováčikom, snaží sa byť nápomocný, šíri dobrú náladu, beháva s úsmevom /teda ak sa dá 😊 /.
 • Venuje 2 % dane z príjmu fyzických/právnických osôb Active life alebo inej neziskovej organizácii, pretože ťa to nič nestojí a nám, alebo iným združeniam to pomáha tvoriť.
 • Ochotne sa zapojí do každej rozumnej iniciatívy, ktorá pomôže komunite, hlasovania v súťažiach, pretože si treba vážiť každú aktivitu, ktorá nám vie pomôcť v tejto dobe.
 • Pozdraví oproti idúceho bežca/bežcov, pretože niekedy aj malé gesto zlepší celý deň – sme predsa jedna bežecká banda.

Tešíme sa, že chceš byť jeden z nás! Amatér/rekreačný bežec/profesionál/človek, ktorý sa hýbe s úsmevom!

Active life – PRIDAJ SA K NÁM!

Členské do Active life teamu za rok 2024 je stanovené na 15 €

Účet, na ktorý sa členské platí, ti príde po zaregistrovaní. Členom sa stávaš po zaplatení. Potvrdenie o prijatí úhrady ti príde mailom.

Meno *
Priezvisko *
Email *
Pozorne si skontrolujte, či ste zadali správny e-mail
Dátum narodenia *
Mobil *
Napr. +421 915 123 456
Ulica a popisné číslo *
PSČ *
Mesto *

Zaškrtntnutím prehlasujem, že :

 • som sa oboznámil s obsahom stanov Active life team, o.z.,
 • stanovy Active life team, o.z., kódex, ako aj všetky interné predpisy Active life
  team, o.z. budem dodržiavať,
 • sa budem aktívne podieľať na činnosti Active life team, o.z.,
 • budem riadne platiť členské príspevky a poplatky vo výške a v termínoch
  stanovených internými predpismi Active life team, o.z.,
 • budem chrániť a zveľaďovať majetok vo vlastníctve alebo v užívaní Active life
  team, o.z.,
 • budem sa riadne starať o majetok združenia alebo členov Active life team, o.z.,
  ktorý mi bude zverený do užívania,
 • budem pomáhať pri plnení cieľov Active life team, o.z.. a zapájať sa do činností
  Active life team, o.z.
 • budem uverejený na zozname registrovaných bežcov spoločne s fotografiou, pokiaľ bola nahratá

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

Obchodné meno: Active life, n.o. , sídlo: Klimkovičova 11, 040 23, Košice, IČO: 45 743 916, zapísaná: Mgr. Tomáš Gáll, kontakt: info@projektactivelife.sk, /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely 

 • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • zasielania marketingových a reklamných informácií o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
 • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • vedenia databázy bežcov a iných športovcov, ich počtu ako aj výkonov a hodnotiaceho systému bežcov ako aj Active life teamu
 • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom 

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, na ktoré som udelil/a súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom, spoločnosti: Projekt Active Life, s.r.o. , sídlo: Klimkovičova 15, 040 23, Košice, IČO: 50 065 238, ktorá/é spoločnosť/sti je/sú jednou zo spoločností previazaných s prevádzkovateľom a iným spoločnostiam ktorých činnosti sú previazané s prevádzkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákonaodvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

PLATBA
0.00
 €

Budete presmerovaný na platobnú bránu za účelom úhrady danej sumy.