narcisovy beh presov

Pobežte s nami za dobrú vec!

Nákupné centrum EPERIA Shopping Mall vás pozýva na nesúťažný charitatívny Narcisový beh, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28. apríla.

Zúčastniť sa môžu všetky vekové kategórie, preto vezmite 28. apríla vaše deti, partnerov, kamarátov či kolegov k nám a urobte si pekný deň. Môžete sa tešiť nielen na pekný štartovací balíček, ale hlavne na dobrý pocit.
Celý výťažok z registrácie totiž poputuje Lige proti rakovine.
Registrácia bude prebiehať online alebo na mieste. Platí iba v prípade nenaplnenia kapacity 250 bežcov.

Štartovné 8 € dospelý / 5 € dieťa do 15 rokov
V cene štartovného:

  • komplet výťažok venovaný Lige proti rakovine,
  • pamätná kovová medaila po dobehnutí / garantovaná pre prvých 250 zaregistrovaných,
  • minerálna voda a sladká odmena,
  • symbolický narcis od Ligy proti rakovine,
  • tombola pred behom o pekné ceny.

Navrhnutá trať má 2,5 km, je len a len na vás, či odbehnete jedno, dve alebo viac kôl. Ide o nesúťažný beh s charitatívnou myšlienkou.

ĎAKUJEME, že s nami pomáhate!
ĎAKUJEME, že ste s nami aj v tomto náročnom období a že pomáhate tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Organizátorom podujatia je nákupné centrum EPERIA Shopping Mall a Active life.

Harmonogram:
15:00 Registrácia
15:55 Tombola
16:00 Štart
17:30 Ukončenie podujatia

ĎAKUJEME, že pomáhate!
#activelifepridajsaknam
#narcisovybeh

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

Ďalšie informácie sledujte na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1097228831329179

Tešíme sa na vás!
S pozdravom, Active life team
info@projektactivelife.sk

Meno *
Priezvisko *
Email *
Pozorne si skontrolujte, či ste zadali správny e-mail
Dátum narodenia *
Mobil *
Napr. +421 915 123 456
Ulica a popisné číslo *
PSČ *
Mesto *
Klub
Kategória

Podmienky podujatia

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia. Potvrdzujem, že som fyzicky spôsobilý/á absolvovať trať pretekov "Narcisový beh". Beriem na vedomie, že sa pretekov zúčastňujem na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

Obchodné meno: Active life, n.o. , sídlo: Klimkovičova 11, 040 23, Košice, IČO: 45 743 916, zapísaná: Mgr. Tomáš Gáll, kontakt: info@projektactivelife.sk, /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely 

  • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb
  • zasielania marketingových a reklamných informácií o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
  • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
  • vedenia databázy bežcov a iných športovcov, ich počtu ako aj výkonov a hodnotiaceho systému bežcov ako aj Active life teamu
  • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom 

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, na ktoré som udelil/a súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom, spoločnosti: Projekt Active Life, s.r.o. , sídlo: Klimkovičova 15, 040 23, Košice, IČO: 50 065 238, ktorá/é spoločnosť/sti je/sú jednou zo spoločností previazaných s prevádzkovateľom a iným spoločnostiam ktorých činnosti sú previazané s prevádzkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákonaodvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

PLATBA
0.00
 €
Budete presmerovaný na platobnú bránu za účelom úhrady danej sumy.
Dobrovoľný príspevok

Prispejte dodatočne dobrovoľnou sumou pre Ligu proti rakovine, ďakujeme!